Beth i ddisgwyl yn Gwyl 2017?

Yr ANNISGWYL!

Y llynedd bu’n wyl a hanner gyda rhaglen orlawn fel y gellir gweld yma ac mae’n edrych fel bydd eleni hyd yn oed yn fwy llawn! Bydd manylion rhaglen 2017 yn cael ei rannu wap, cadwch lygad ar y wefan er mwyn sicrhau bod tocyn gyda chi i bob dim.

Er mwyn i chi gael rhywfath o syniad o’r gweithgareddau amrywiol bydd yna weithdai, arddangosfa, Talwrn, perfformiad i blant ac un ar gyfer oedolion heb son am gig arbennig i gloi.

tabernaclAr gyfer Gwyl 2016 creodd yr artist lleol a rhyngwladol Eddie Ladd gyflwyniad cwbl unigryw wedi ei selio ar gywydd Dic Jones ‘Cynhaeaf’.  Gallwch wylio’r ffilm o’r cyflwyniad yn fan hyn

A gwnaeth yr awdur Caryl Lewis gydweithio gyda’r artist Aneurin Jones er mwyn creu cywaith unigryw ‘Llais y Llun’.  Erbyn hyn mae’r ddau wedi cydweithio eto er mwyn creu cyfrol arloesol ar gael i chi fwynhau.

 

Gobeithio bod hyn i gyd wedi tanio eich dychymyg, chi siwr o fod methu aros i fynychu Gwyl 2017 nawr!

 

Aberteifi ar y map!

IMG_3454
Map o’r Teifi gan Idris Mathias

Pan ddaw mis Medi – Medi 27 – 30 i fod yn fanwl gywir – fe fydd Gŵyl y Cynhaeaf eleni eto yn cynnig pedwar diwrnod o ddigwyddiadau y tu hwnt i bob disgwyl ar gyfer pob oed.

Eleni, cynhaeaf yr ŵyl fydd cyfoeth yr afon Teifi ei hunan. Yn ganolbwynt fe fydd arddangosfa yn y Gyfnewidfa Yd ac yno, yn goron ar y cyfan, fe fydd rhan o fap arbennig iawn o’r afon, ar ddangos am y tro cyntaf. Dyma gyfle unigryw i fwynhau darn o etifeddiaeth hollol hynod – map hardd wedi ei ddylunio â llaw, llafur cariad Idris a Beryl Mathias, yn orlawn o enwau lleoedd diddorol yr afon a’i glannau, darluniau bach a darnau o hanesion bro. Hwn fydd yn ysbrydoliaeth i’r rhaglen a diolch yn fawr iddynt am y caniatad i arddangos a dathlu’r map hynod.

Mae croeso i chi alw heibio’r Gyfnewidfa Ŷd unrhywbryd yn ystod yr wythnos i gael golwg mwy manwl ar y map, rhannu eich straeon chi am yr afon, profi gwaith celf gan eraill, sgwrsio a rhoi’r byd yn ei le!

Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau difyr ar y gweill yn ystod yr ŵyl yn cynnwys taith straeon newydd, gig, Talwrn a sgwrs – ar gyfer plant, pobl ifanc a’r rhai sydd yn ifanc mewn ysbryd. Mwy o fanylion wap!

Croeso i chi ddilyn a chysylltu ar y cyfryngau cymdeithasol yn ogystal sef Facebook a Twitter

Mae diolch mawr i Gyngor y Celfyddydau, Ras yr Iaith, Cyngor Tref Aberteifi ac Awen Teifi am noddi’r ŵyl eleni.

Cyhoeddi un o artistiaid yr ŵyl

 

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd cyflwyniad unigryw o’r awdl ‘Cynhaeaf’ yn ystod  Gŵyl y Cynhaeaf o dan arweinaid un o berfformwyr disgleiriaf Cymru, sef Eddie Ladd, merch fferm o Flaenannerch. Dyma oedd gan Eddie i ddweud am y prosiect –

“Rwy’n falch iawn ‘y mod i’n rhan o Ŵyl y Cynhaeaf. Mae’n wirioneddol braf cael gweithio’n greadigol yn fy milltir sgwâr ac ystyried yr hyn sy’n neilltuol i gymeriad yr ardal a’m cynefin. Rwy’n falch hefyd o’r cyfle i weitho yn y Gwmrâg a chael cyfoethogi’n iaith”

Yn wir, y mae gwahoddiad eang i fudiadau, corau, cymdeithasau, clybiau ac unigolion gymryd rhan yn y cyflwyniad cyfoes a chyffrous hwn. Fel rhan o’r cyflwyniad, mae’n fwriad ail ffurfio y côr plant oedd yn rhan o gyngerdd cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi 1976. Os oeddech yn aelod, yn gwybod pwy oeddynt neu yn blentyn i un ohonynt yna hoffem glywed gennych.

Croeso ichi rannu atgofion am Eisteddfod y Dathlu neu Eisteddfod y Llwch yn ’76 ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol (@Gwyl_Cynhaeaf) ac yn ystod yr ŵyl ei hun.

Mi fydd yna gyfarfod i bawb sydd yn dymuno bod yn rhan o’r cyflwyniad cyffrous yma ar nos Iau, 1 Medi yn y Man a’r Lle, Coleg Ceredigion (Campws Aberteifi) am 7.30yh. Dewch draw i glywed mwy!

Rydym yn ddiolchgar iawn i Brifysgol Aberystwyth am noddi’r Cyflwyniad unigryw yma.  Mae Eddie Ladd yn Gymrawd Creadigol Dysgu ac Ymchwil adran Theatr, Ffilm a Theledu y Brifysgol.

Cadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau er cof am Dic Jones

IMG_2217
Cadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy 2016 Emyr Rhys Williams Pencellyn, Aberporth CARDIGAN Ceredigion. SA43 2DD Phone : 01239 810368 Mobile : 07774 921043 email : emyr.williams@btinternet.com http://www.emyronline.co.uk

Eleni cyflwynir y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni am ddilyniant o gerddi mewn cynghanedd gyflawn hyd at 250 o linellau dan y teitl ‘Ffiniau’. Y beirniaid yw Tudur Dylan Jones, Cathryn Charnell-White a Meirion MacIntyre Huws.
I nodi hanner canrif ers i Dic Jones ennill y Gadair yn Eisteddfod Aberafan, am ei awdl ‘Cynhaeaf’, cyflwynir y Gadair eleni gan ei deulu er cof am y bardd.

Un a fu’n ymweld yn aml â’r Hendre, cartref Dic Jones, oedd Emyr Garnon James, a’r crefftwr hwn, sydd hefyd yn bennaeth Adran Dylunio a Thechnoleg Ysgol Uwchradd Aberteifi, a ddewiswyd gan y teulu i gynllunio a chreu Cadair Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni.

Meddai Emyr, “Roeddwn i’n arfer galw yn Yr Hendre a gweld Cadair Aberafan yn y gornel, a feddylies i erioed y byddwn i’n cael fy newis i greu cadair ar gyfer yr Eisteddfod, a honno er cof am Dic ei hun. Mae wedi bod yn anrhydedd ac yn bleser creu’r Gadair hon, a diolch i’r teulu am y cyfle.

“Wrth gychwyn ar y gwaith ac wrth feddwl am Dic a siarad gyda’r teulu, roedd un peth yn bendant – cadair ddi-ffws fyddai Cadair Eisteddfod 2016 – a’r pren fyddai’r prif atyniad. Dychwelais i’r Hendre i weld Cadair 1966. Roedd hi’n gadair gyfoes iawn ar y pryd a hithau hefyd yn ddi-ffws, gyda’r pren yn drawiadol a hardd. Dewisais weithio gyda phren Ffrengig du, a chreu cynllun syml gyda llinellau syth, cynllun y byddai Dic ei hun wedi’i werthfawrogi, gobeithio.

“Mae gweithio gyda’r pren wedi bod yn brofiad arbennig, ac rwyf wedi dysgu sut i gastio efydd i mewn i’r pren er mwyn creu’r ysgrifen a’r Nod Cyfrin, profiad newydd i mi, ac efallai y bydd ambell ddisgybl yn defnyddio’r broses hon mewn prosiectau dros y blynyddoedd nesaf.”

https://eisteddfod.cymru/cyflwyno-coron-chadair-yr-eisteddfod